SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:

O AKSC

Co vlastně AKSC je?
AKSC je střelecká soutěž pořádaná portálem AirsoftKoalice.cz , především pro zábavu a také pro zjištění střeleckých schopností české airsoft komunity. Jedná se o obdobu soutěží IPSC kde se střílí ze skutečných zbraní, s tím že střílíme airsoftovými zbraněmi a tím pádem se může účastnit kdokoli kdo má chuť si otestovat své schopnosti. Soutěž se bude konat několikrát ročně. Výsledky budou k dispozici na těchto stránkách a při vyhlášení vítězů přímo na akci. Můžete se také těšit na zajímavé věcné ceny :-)

AKSC #2 - st?eleck situace
V dnešním aktualitce si m?ete prohlédnout jednotlivé st?elecké situace jak je pravd?podobn? uvidíte na naší sout?i.
pokračováníautor: george 2011-08-29 11:13:25

Pravidla AKSC
V tomto ?lánku najdete kompletní pravidla AKSC. Prosíme o d?kladné prostudování, aby jsme p?edešli chybám na akci. M?jte také na pam?ti, e slovo rozhod?ího má nejvyšší váhu. Poslední úprava pravidel: 28.8.2011
pokračováníautor: george 2011-08-28 20:00:00

Novinky na AKSC #2
B?hem dneška nebo zít?ka zv??ejním 6 p?ipravených stanoviš? a jejich popis, dále nastínám ceny pro vít?ze a další podrobnosti, n?které podrobnosti ?t?te dále ji te?!
pokračováníautor: george 2011-08-28 19:44:25

Star prezenta?n video
http://youtu.be/vYXq-kI4qQ8
pokračováníautor: george 2011-07-03 11:48:47

Video report z AKSC #1 - 26.6.2011
Na stránkách youtube m?ete shlédnout d?lší video report z AKSC #1 - 26.6.2011 http://youtu.be/6lF9Rc6ymDg
pokračováníautor: george 2011-07-03 11:45:58

AKSC #1 - St?eleck situace
P?edstavuji Vám první sérii st?eleckých situací naší první st?elecké sout?e.
pokračováníautor: george 2011-06-24 14:24:07

INFO
Naše první AKSC se blíí a proto Vám p?inášíme bliší informace. 
pokračováníautor: george 2011-06-19 21:16:19

Pr?b?h st?elby
Zde se podrobn?ji seznámíte s pr?b?hem sout?e od p?ípravy, p?es st?elbu, a po ukon?ení st?elecké situace. M?jte prosím na pam?ti e maximalní vzdálenost na kterou se bude st?ílet nep?esáhne 15 metr?, tudí není t?eba zvyšování ús?ové rychlosti vaší zbran?. P?i sout?i je d?leit?jší stoprocentní funk?nost a spolehlivost ne výkon.
pokračováníautor: george 2011-06-15 11:46:37

Ceny pro Vt?ze! - KOSS
Milerád bych Vám oznámil, e dnes nám došla jedna z cen pro vít?ze AKSC! Š?astlivci, kte?í budou v naší sout?i úsp?šní mohou získat krom dobrého pocity a slávy i perfektní sluchátka: 

KOSS Porta PRO


pokračováníautor: george 2011-06-13 16:28:48

AKSC betaTest - vsledky
Náš první betatest prob?hl pod rouškou utajení ji p?ed více ne m?sícem. Na?erpali jsme z n?j d?leité poznatky o organizaci akce a pochází z n?j i prezenta?ní video. Výsledky tohoto testu m?ete najít ZDE
pokračováníautor: george 2011-06-01 11:22:39

Po?d "AirsoftKoalice.cz" a "Dog Soldiers"
AKSC [airsoft koalice shooting contest] je st?elecká sout? po?ádaná portálem airsoftkoalice.cz a airsoftovým týmem Dog Soldiers pro všechny milovníky a hrá?e airsoftu i ostatní, kte?í si cht?jí zm??it své dovednosti ve st?elb?, nadýchat se ?estvého vzduchu, zaít spoustu zábavy, pom??it si kdo do??rá dál a vyhrát i n?jakou zajímavou cenu. Máme vyzkoušeno, e je to perfektní odreagování od klasické airsoftové rutiny mnohdy napln?né stresem z krátkého dost?elu zbran? a nebo nep?iznávajících hrá??.
pokračováníautor: george 2011-05-30 19:58:42

Sponzor - Foto Zatloukal
Profesionální fotografie nám bude zajiš?ovat po celou dobu akce fotoZatloukal.cz, které budete mít k dispozici na našich stránkách a na stránkách fotoZatloukal.cz
pokračováníautor: george 2011-05-29 12:00:00