SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:
Pravidla AKSC

V tomto ?lánku najdete kompletní pravidla AKSC. Prosíme o d?kladné prostudování, aby jsme p?edešli chybám na akci. M?jte také na pam?ti, e slovo rozhod?ího má nejvyšší váhu. Poslední úprava pravidel: 28.8.2011


1. Bezpe?nost na akci i mimo ni
 
B?hem trvání sout?e musí mít všichni z??astn?ní vdy nasazeny ochranné brýle a musí dodrovat bezpe?nostní pokyny po?adatele. Závodníci musí dodrovat základní pravidla bezpe?nosti p?i zacházení se st?elnými zbran?mi (jako nap?íklad zajišt?ní zbran? v p?ípad? e není uívána, nebo vyjmutí zásobníku apod.). P?i jakémkoliv ohroení t?etí osoby nebo vlastní bezpe?nosti b?hem pr?b?hu st?elecké situace je hrá? povinen ukon?it st?elbu (bude mu na?ízeno opakování situace). P?ed zahájením a po skon?ení sout?e je vdy vhodné p?epravovat zbran? v k tomu ur?enému obalu, nebo jinak skrytou p?ed zraky ve?ejnosti.
 
 
2. Bodové hodnocení ter?? a ter?e
 
Ter?e pouíváme podobné jako p?i IPSC. Hodnocené zásahové plochy jsou A - 5 bod?, B - 4 body, C - 4 body, D - 3 body.  Existují t?i druhy ter?? standardní s bodovým ohodnocením, typ rukojmí s vyzna?enou noshoot zónou a tzv. noshoot ter?e, které znázor?ují nap?íklad civilisty a jejich zásah je penalizován 10ti body.
 
 
3. Penalizace
 
Hrá? musí dodret pokyny stanovišt? (nap?. postoj p?ed zahájením st?elby). Hrá? se musí pohybovat vdy pouze ve vymezených prostorech pro st?elecké pozice (jedna noha mimo vyhrazenou st?eleckou pozici je zakázána! , lokty ?i ?ást nohou p?e?nívat m?e). O kadé penalizaci rozhoduje rozhod?í v?tšinou platí penalizace 10 bod? u závan?jších p?estupk? m?e být ud?lena i vyšší.
 
 
4. Opakování st?elby
 
V p?ípad?, e Vám sele zbra? p?i st?elb? máte monost ji ihned zkusit p?i b?ícím ?ase st?elby opravit a dokon?it st?elbu. St?elba m?e být opakována pouze pokud se zbra? porouchá ješt? p?ed prvním zasaeným ter?em, nebo pokud sele n?který z ter??, nebo m?e opakování na?ídit rozhod?í. Pád nebo jiné nep?edpovídatelné zdrení hrá?e, není d?vodem k opakování st?elby.
 
 
5. Výsledky, ur?ení vít?ze
 
Vít?z bude ur?en na konci sout?e a to tak, e se se?tou tzv. "Hit factory" (úsp?šnost zásahu za ?as) a pod?lí se po?tem stanoviš? st?elby. Výsledek je finální po?et bod? za sekundu, kterého byl hrá? schopen, hrá? s nejvyšším finálním hit factorem vít?zí. Hit factor po?ítáme na 4 desetinná místa.
 
Výpo?et Hit factoru:
Po?et bod? od kterých se ode?tou penalizace se vyd?lí ?asem stanovišt? v sekundách. Výsledkem je "Hit factor"
 
 
6. Zbran?
 
P?i sout?i AKSC jsou pouívány pouze airsoftové zbran?, které jako st?elivo pouívají plastové kuli?ky o pr?m?ru 6 milimetr?. Zbran? by m?ly být v dobrém technickém stavu, aby se zabránilo nap?íklad samovolným výst?elem ohroení ostatních hrá?u nebo divkák?. Dále je nutné aby zbra? m?la funk?ní poloautomatický reim st?elby (v p?ípad? st?elby dávkou by? krátké bude hrá? penalizován dle závanosti a uváení rozhod?ího). Jsou povoleny veškeré úpravy zbraní (které ovšem svou povahou, nap?. neúm?rn? vysoký upgrade nad 130 m/s nesmí ohrozit hrá?e samotného, ani t?etí osoby) a typy mí?idel a? u klasické kovové, puškohledy nebo kolimátory, vyjma laser?. Jejich pouívání je p?ísn? zakázáno v souladu s ?eskými zákony. V kategorii plynovky jsou povoleny pouze pistole (a? u na klasický plyn nebo CO2) v klasickém provedení bez p?ídavné paby, aby byly zajišt?ny stejné podmínky pro všechny sout?ící (kolimátory jsou na pistolích povoleny).
 
 
7. M??ící za?ízení
 
M??ící za?ízení pouívané p?i sout?i aksc je velmi citlivé na zvuk a proto je t?eba aby se p?ihlíející chovali pokud mono tiše a nevydávali ádné hlasité zvuky v blízkosti st?elby (pod trestem a vylou?ením ze sout?e)
 
 
8. Zásah vyšší moci
 
Pov?trnostní podmínky nebo déš? ?eší rozhod?í individuáln?. Nelze však spoléhat na to, e se p?i kadém sebemenším poryvu v?tru stornuje st?elecká situace. P?i náhlých výrazných zm?nách po?así, m?e být sout? do?asn? pozastavena, nebo p?esunuta na jiný termín.
 
 
Výsledky budou zve?ejn?ny na konci akce a také na našich stránkách a to nejpozd?ji do jednoho týdne (v?tšinou však do 24h).
 

Update (28.8.2011) pravidel AKSC:  

p?idáno -> elezný ter?

- po?ítá se pouze jeden zásah a ten je ohodnocen 5body

-penalizace za nev?nování se ter?i a další zásah 10bod?

 

oprava -> prost?elení ter?e -> zásah dalšího

-po?ítají se zásahy s menším bodovým hodnocením

-stále platí pravidlo v?novat se 2x ter?i


autor: george 2011-08-28 20:00:00