SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:
Pr?b?h st?elby

Zde se podrobn?ji seznámíte s pr?b?hem sout?e od p?ípravy, p?es st?elbu, a po ukon?ení st?elecké situace. M?jte prosím na pam?ti e maximalní vzdálenost na kterou se bude st?ílet nep?esáhne 15 metr?, tudí není t?eba zvyšování ús?ové rychlosti vaší zbran?. P?i sout?i je d?leit?jší stoprocentní funk?nost a spolehlivost ne výkon.


1. Všem hrá??m bude detailn? vysv?tlena daná st?elecká situace (která bude p?edem zve?ejn?na na stránkách "aksc.airsoftkoalice.cz").
 
2. Hrá? se p?ipraví na vyzna?ený startovní bod podle pokyn? dané st?elecké situace, které mimo jiné zahrnují i umíst?ní zbran?, startovní pozice rukou, maximální po?et výst?el? apod.
 
3. Start st?elecké situace rozhod?í oznámí slovy "p?ipravit", "pozor!" (v této chvíli ješt? m?e sout?ící bez penalizace zrušit start nap?íklad kv?li závad? na zbrani) a poté zazní startovní signál (krátké pípnutí). Po pípnutí hrá? zahájí st?elbu.
 
4. M??ení st?elecké situace kon?í posledním výst?elem hrá?e do ter?e, který je zaznamenán citlivým m??ícím za?ízením. Z tohoto d?vodu nesmí hrá? po ukon?ení st?elby promluvit ani vydat jiný zvuk aby nebyla narušena p?esnost m??ení. Ukon?ení st?elby hrá? oznámí rozhod?ímu zvednutím ruky.
 
5. Po té bude zpo?tena a zaznamenána jeho bodová úsp?šnost a nastupuje další sout?ící.

autor: george 2011-06-15 11:46:37